بررسی میزان شیوع آلودگی باکتریایی در نمونه سیمن مردان نابارور استان قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: طبق تعریف ناباروری عبارت است از عدم ایجاد حاملگی با وجود یک سال نزدیکی جنسی بدون استفاده از هر گونه وسیله ممانعت از بارداری. در حدود یک سوم یا 50% موارد، ناباروری به علت فاکتوری مردانه اتفاق می‌افتد. عفونت می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرد را دچار مشکل ناباروری کند. بعضی از باکتریها از طریق چسبیدن یا آگلوتیناسیون باعث بی‌حرکت شدن سلول‌های اسپرم می‌شوند. هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع آلودگی باکتریایی در جمعیت نابارور مردان استان قم است تا بدین وسیله اهمیت انجام تست‌های مورد نیاز جهت تشخیص سریع آلودگی در نمونه سیمن مشخص گردد.
مواد و روش‌ها: هر نمونه توسط خود بیمار در داخل ظرف استریل جمع آوری شد. جهت کشت و جداسازی گونه باکتریایی از لوپ استاندارد (001/0 ml) استفاده و مایع منی بر روی محیط‌های EMB و آگار خون‌دار کشت داده می‌شد و پس از قرار دادن به مدت 24 ساعت در انکوباتور، مورد مطالعه قرار می-گرفت. چنانچه روی محیط کشت بیش از 103×1 عدد باکتری در یک میلی لیتر وجود داشت، کشت مثبت تلقی می‌شد.
نتایج: وجود باکتری در 23 نمونه از مجموع 76 نمونه مایع منی مردان نابارور تشخیص داده شد. به این ترتیب شیوع آلودگی باکتریایی در میان مردان نابارور استان قم26/30% تخمین زده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

111

چکیده [English]

Introduction: Infertility is defined as the prevention of pregnancy despite a year of sexual intercourse without the use of any means of preventing pregnancy. In about one-third or 50% of cases, male factor is responsible. Infection may be directly or indirectly cause infertility problem for men. Some of bacteria prevent sperm motility through attaching to sperm or causing agglutination. The aim of this study is to examination the prevalence of bacterial contamination in infertile men population of Qom province in order to show the importance of applying acquired tests to quick detect of contamination in semen sample.
Material and methods: Every sample was collected by the patient himself in a sterile bottle. In order to collection and isolation of bacterial species standard loop (0.001 ml) was used and semen was cultured on EMB and blood agar mediums. Then they were studied after placing in incubator for 24 hours. If more than 1×103 bacteria/ ml were detected, the sample regarded as positive.
Results: The existence of bacteria in 23 sample of 76 semen specimen of infertile men was detected. As a result bacterial contamination prevalence among infertile men of Qom was estimated about 30.26%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bacterial contamination
  • microbial culture
  • Infertility