بررسی اثر عصاره ی آبی زرشک قرمز (Berberis vulgaris) بر یادگیری اجتنابی غیرفعال در موش های صحرایی نر آلزایمری شده توسط استرپتوزوتوسین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سابقه و هدف: بیماری آلزایمر (Alzheimer's Disease)، یک بیماری مختل کننده مغزی پیش رونده و برگشت ناپذیر است و شایع ترین علت زوال عقل در کهنسالی محسوب می شود. تاکنون درمان های دارویی زیادی برای آلزایمر معرفی شده اند که علیرغم ایجاد تحول زیاد موفق نبوده اند؛ لذا در این تحقیق اثر عصاره ی آبی میوه ی زرشک قرمز (Berberis vulgaris) بر مرحله تثبیت حافظه ی موش های صحرایی نر نژاد ویستار آلزایمری شده توسط استرپتوزوتوسین (Streptozotocin) بررسی شد.
روش بررسی: به این منظور، تعداد 30 سر موش صحرایی نرنژاد ویستار در 5 گروه به طور تصادفی قرار گرفتند (n=6)؛ گروه Intact (دست نخورده)؛ گروه کنترل سالین (سالین را به صورت تزریق داخل صفاقی (Intraperitoneal) دریافت نمودند.)؛ گروه کنترل سالین+مایع مغزی نخاعی (Cerebral spinal fluid) (سالین را به صورت IP و CSF را به صورت تزریق داخل بطن مغزی (Intracerebroventricular) (یک طرفه، بطن راست) دریافت نمودند)؛ گروه سالین+STZ (سالین را به صورت IP و STZ را با دوز 1.5mg/Kg (جهت ایجاد مدل آلزایمری در روز اول و سوم پس از کانول گذاری) به صورت ICV دریافت نمودند)؛ گروه عصاره ی زرشک+STZ (عصاره ی زرشک با دوز 10mg/Kg را به صورتIP و STZ را به صورت ICV دریافت نمودند). تزریق به مدت 4 روز، پس از آموزش یادگیری اجتنابی غیرفعال توسط دستگاه شاتل باکس صورت گرفت و روز پنجم، روز آزمون بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به روش one way ANOVAو T-Student test تجزیه و تحلیل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Berberis vulgaris extract on Passive Avoidance learning and memory in rat model of streptozotocin-induced Alzheimer's disease

چکیده [English]

Background: Alzheimer's disease (AD) is a progressive and irreversible brain disturbing disorder and is the most common cause of dementia in the elderly. Since many drug treatments have been introduced for AD, despite the change many have failed; therefore in this research, effect of Berberis vulgaris fruit aqueous extract on memory consolidation stage in Wistar male rats with Streptozotocin (STZ)-induced AD was studied.
Methods: For this purpose, a total of 30 male rats were randomly divided into 5 groups (n=6); Intact groups; Saline control groups (received saline via intraperitoneal (IP) injection); Saline control+Cerebrospinal fluid (CSF) groups (received saline via IP route and received CSF via Intracerebroventricular (ICV) route (unilateral, right ventricle)); Saline+STZ groups (received saline via IProute and received STZ with a dose 1.5mg/Kg (to create Alzheimer model in the first and third days after canulation) via ICV route); Berberis vulgaris extract+STZ groups (received Berberis vulgaris extract with dose of 10mg/Kg via ip route and received STZ via ICV route). Injection for 4 days, was done After teaching passive avoidance learning by the shuttle box and On the fifth day, the day of the test. Data were analyzed using SPSS software and one way ANOVA and T-Student test method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The aqueous extract of Berberis vulgaris
  • passive avoidance learning
  • Alzheimer˲STZ
  • Rat