فصلنامه بیولوژی کاربردی (SJOAPB) - مقالات آماده انتشار