نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ساختار کالبدشناسی و بافتشناسی مری و چینهدان در اردک مسکوئی

دوره 10، شماره 37، بهار 1399، صفحه 23-34

جلیل پورحاجی؛ سید رشید هاشمی