نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی تنوع زیستی نوکاردیا های جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های تهران با روش فنوتیپی و روش مولکولی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 40-52

فاطمه قره باغی؛ سید سعید اشراقی؛ سید ذاکر بستان آباد