نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی روغن حاصل از بذر توتون کشت شده در ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 63-78

حمیدرضا جلیلیان؛ داود بیک نژاد