نویسنده = ������������ �������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پلی مورفیسم تک نکلئوتیدی rs2286663 در ژن INSL3 مرتبط با ناباروری آقایان با روش RFLP PCR

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 51-59

آسیه فتوح؛ رودابه بهزادی اندوهجردی؛ مسعود زندی