نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیرگستردگی طیف انرژی الکترون ها در دُز جذب شده در بافت

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 49-55

پرویز زبده؛ مهدی سلیمانی