نویسنده = �������� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 5
1. مروری بر پتانسیل‌‌های نانوساختارهای فلزی- آلی در ایمنی مواد ‌غذ

دوره 11، شماره 41، بهار 1400، صفحه 41-66

محمدعلی قاسم زاده؛ ریحانه موقاری؛ فاطمه باقری


2. بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط یک سویه بومی آکتینومیست جدا شده از خاک های دریاچه نمک قم

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 83-91

شیدا نادرنیا؛ سید سهیل آقائی؛ محمد علی قاسم زاده


3. بررسی اثر نانو ذرات نقره بر بیوفیلم های ناشی از لیستریا مونوسایتوژنز

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 1-12

راضیه احمدی نسب؛ سید سهیل آقائی؛ محمد علی قاسم زاده


4. سنتز نانو ذرات اکسید روی با فعالیت ضد میکروبی و آنتی بیوفیلمی علیه کلبسیلا پنومونیه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 107-119

راضیه احمدی نسب؛ سید سهیل آقائی؛ محمد علی قاسم زاده