نویسنده = �������� �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن DDX25 در اقوام مختلف ایرانی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 27-34

شراره حسین زاده کاشانی؛ الهام سیاسی تربتی؛ پرویز پاکزاد