نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین دز جذبی نسبت به بافت کبد در عمل رادیوتراپی توسط نوترون

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 17-22

سید علیرضا موسوی شیرازی


2. مقایسه ریسک فاکتورها و درمان‎های آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان و مردان ورزشکار

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 31-40

نرگس جهانتیغ اکبری؛ صنم برفروشان؛ الهام دامنی