نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ریسک فاکتورها و درمان‎های آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان و مردان ورزشکار

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 31-40

نرگس جهانتیغ اکبری؛ صنم برفروشان؛ الهام دامنی