نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تکثیر در شیشه پایه های سیب (Malus domestica) ارقام مالینگ M26 و MM106

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 1-6

الهام زرین کمر؛ طاهر نژاد ستاری؛ فرح فراهانی؛ زهرا نورمحمدی