نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. RNA کوچک مداخله گر(siRNA)

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 61-69

محمد ابوطالب؛ نرجس محمدی بندری