نویسنده = پرویز زبده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیرگستردگی طیف انرژی الکترون ها در دُز جذب شده در بافت

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 49-55

پرویز زبده؛ مهدی سلیمانی


3. بررسی پدیده سالیتون در انتقال لیزر در فیبرهای نوری و کاربرد آن در درمان بافت

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 1-7

زهرا محمودزاده زرندی؛ پرویز زبده