نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بیان ژنBCL9دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 9-16

شهلا محمدگنجی؛ بهروز طوفان؛ ناهید مسعودیان