نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پربیوتیک اینولین بر عملکرد تولیدمثلی، تکامل گناد، هماوری و نسبت جنسی در ماهی زبرا (Danio rerio)

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 41-48

مهدیه فدایی؛ احسان احمدی فر؛ طیبه عنایت غلامپور