نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر عصاره هایپریکوم بر یادگیری شرطی اجتنابی غیرفعال در موش های صحرایی نر ن‍‍ژاد ویستار

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 70-85

پروین اسدی؛ کامبیز روشنایی؛ حمیدرضا مهاجرانی