نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جداسازی شده از نمونه‌های بالینی با روش RAPD-PCR

دوره 10، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 35-46

برومند مرواریدی؛ شهرام نخجوان؛ شهرام ننه کرانی؛ رضا یاری


3. شناسایی باکتری تولید کننده بیوسورفکتانت جدا شده از خاکهای آلوده نفتی شهرستان بروجرد

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 43-50

محسن میرزایی؛ رضا یاری؛ مرتضی چلویی


5. بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی‌ جدا شده از عفونتهای ادراری در شهر قم

دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 23-29

زهرا حاجی غلامی اصفهانی؛ محسن زرگر؛ رضا یاری؛ نفیسه رضایی