نویسنده = ���������������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط طول و قطر اندامها، دور کمر و باسن، توده بدنی و دیگر ابعاد بدن با شاخص های چربی و گلوگز خون

دوره 9، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 1-20

محسن جعفری؛ علیرضا عبداللهی مقدم؛ ناهید بیژه