نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جداسازی شده از نمونه‌های بالینی با روش RAPD-PCR

دوره 10، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 35-46

برومند مرواریدی؛ شهرام نخجوان؛ شهرام ننه کرانی؛ رضا یاری