نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر ضد میکروبی عصاره قارچ گانودرمالوسیدوم بر روی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از نمونه ریوی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 1-14

ساناز رستمی نژاد؛ محمد دخیلی؛ سیدعلی رضایی