نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. سیستم CRISPR از مواجهه با یک توالی تکراری مرموز برای تکنولوژی تا ویرایش ژنوم

دوره 9، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 1-24

مجتبی سهرابی؛ زهرا سادات منزوی؛ زهرا عبداللهی؛ حامد سلمانی؛ سمیه دهقانی سانیج؛ عباس مروتی