نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر فیتواسترول و پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس در کاهش کلسترول خون

دوره 10، شماره 37، بهار 1399، صفحه 35-46

مریم ارجمندی فر؛ بهاره پاکپور؛ راهبه راهبه امیری دهخوارقانی